Yoğun Maddesel Ortamda Nötrino Salınımları

Yoğun Maddesel Ortamda Nötrino Salınımları

Yamac Pehlivan

MSGSU, Fizik Bölümü. İstanbul

Özet/Abstract : Bu konuşmada, madde içindeki nötrino salınımlarını, astrofizik ve kozmolojide oynadıkları role vurgu yaparak ele almaya çalışacağım.  Madde içinde ilerleryen nötrinoların, maruz kaldıkları çeşniye bağlı etkileşimler nedeniyle farklı miktarlarda kırınıma uğraması ve bunun sonucunda madde içindeki çeşni salınımlarının boşluktakinden farklı bir karakter kazanması fizikte MSW etkisi adı ile bilinir. Nötrino-nötrino etkileşmelerinin önem kazandığı çekirdek çökmeli süpernova veya erken evren gibi yoğun ortamlarda nötrinolar bu mekanizma ile kendi üzerlerinde bile bir kırınım etkisi yaratabilirler. Öz-kırınım etkileri altında salınan nötrinoların oluşturduğu böyle bir sistem çok parçacıklı bir karaktere sahiptir ve lineer olmayan çeşni salımları biçiminde bir takım belirmiş davranışlar sergiler. Bu salınımlar bugün literatürde “kollektif nötrino salınımları” adı ile bilinmektedir. Seminer tarihinin, Pauli’nin Tübingen toplantısı katılımcılarına hitaben kaleme aldığı, nötrinonun varlığını ortaya atan 4 Aralık 1930 tarihli ünlü mektubunun yıldönümüne yakın olması vesilesi ile konuşmama nötrinonun kısa bir tarihi ile başlayacağım. Madde içindeki nötrino salınımlarına ve bunun tarihsel olarak Güneş nötrinosu problemini nasıl çözdüğüne değindikten sonra yoğun ortamlarda kollektif nötrino salınımlarının ortaya çıkış mekanizmasını ele alacağım ve bu problemin astrofizik ve kozmoloji açısından taşıdığı öneme işaret edeceğim. Son olarak öz-kırınım etkileri altında salınan nötrinoların basitleştirilmiş bir modellini inceleyerek, simülasyonlarda gözlenen bazı kollektif salınımları bu model ile basitçe izah etmeye çalışacağım.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 6 Aralık 2012 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Samanyolu ve Yakın Aktif Gökada Merkezlerinde Eğrilikli Diskler

Samanyolu ve Yakın Aktif Gökada Merkezlerinde Eğrilikli Diskler

Ayse Ulubay-Sıddıki

İstanbul Universitesi Fizik Bölümü.

Özet/Abstract : Kendi gökadamız da dahil olmak üzere pek çok gökadanın merkezinde 10^6 – 10^9 M_güneş kütleli kara deliklerin bulunduğu fikri, son yıllarda yapılan gözlemlerle giderek destek kazanmaktadır. Bu kara deliklerin, uygun şartlar oluştuğunda, kendilerini çevreleyen kütle aktarım diskleri tarafından beslendiği düşünülmektedir. Bahsi geçen diskler kimi durumlarda düzlemsel geometriden saparak eğrilik kazanabilir ve kara deliğin ne şekilde beslendiği, ya da yakın komşuluğundaki  yıldız oluşumu gibi süreçleri etkileyebilir. Eğrilikli diskleri güncel bir araştırma konusu haline getiren diğer bir özellikleri ise, yakın gökada merkezlerindeki süper kütleli kara deliklerin kütlelerinin belirlenmesinde en güvenilir yöntem olmalarıdır. Bu konuşmada, Samanyolu ve yakın aktif gökada merkezlerinde bulunan eğrilikli disklerin modellenmesinden bahsedecek ve gözlemlerle yapılan karşılaştırmalardan örnekler sunacağım.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 29 Kasım 2012 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Investigation of semiconductor based particle interferometers as quantum switches

Investigation of semiconductor based particle interferometers as quantum switches

Afif Sıddıki

İstanbul Universitesi Fizik Bölümü

Abstract/Özet: At low temperatures, low-dimensional electron systems show numerous peculiar quantum transport properties. One of the most interesting of such transport systems are the particle interferometers.Interferometers like Mach-Zehnder and Aharanov-Bohm are induced in a two-dimensional electron system (2DES) by metallic gate electrodes or chemical etching. The strong magnetic field applied perpendicular to the plane of the interferometers, quantize the current carrying statesand generates edge states where the current is carried without back-scattering, i.e. ballistic transport. These quantized edge states replace the (monochromatic) light beams at the optical versions of the optical interferometer(s), therefore a coherent transport takes place. Various unexpected findings of recent experiments performed at these (quantum Hall based) interferometers, indicate that an accurate treatment of interaction effects, taking full and realistic account of sample and geometry dependent details, is essential for a satisfactory understanding of the observed phenomena, such as the path length independent interference pattern. In this talk I will report on the findings of a promising theoretical candidate, namely the screening/interaction theory of the integer Hall effect. This approach was able to explain microscopically, both the vanishing Longitudinal resistance and the exact quantization of the plateaus, together with the transition between the plateaus. The measurements under quantized Hall conditions (B>2 Tesla and T<4 Kelvin) are not only performed considering integer charged particles, however, are also performed using fractionally charged (quasi-) particles which present interference patterns as well, and the patterns cannot be explained within non-interacting single particle theories. Here, I will address these issues using the self-consistent solution schemes of the Schrödinger-Poisson equations concerning the particle interferometers in various complex geometries (such as Mach-Zehnder and Aharonov-Bohm), within Hartree and spin dependent generalizations thereof, utilizing density functional theories. In doing so, we build on our previous work with this method, which was shown to describe successfully various subtle geometry-dependent effects observed in quantum Hall systems, and investigate different working regimes of the interferometers such as high/low temperature and magnetic field.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 22 Kasım 2012 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

MuSR Yöntemi ve Uygulama Alanlarına Örnekler

MuSR Yöntemi ve Uygulama Alanlarına Örnekler

Y. Gürkan Çelebi

İstanbul Universitesi Fizik Bölümü.

Özet/Abstract : MuSR (Muon Spin Rotasyon, Relakasyon, Rezonans) 70’li yıllardan günümüze yarı-iletken malzemelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin araştırılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Kısaca, MuSR yöntemi %100 spin polarize pozitif yüklü müyonların asimetrik bozunumunu baz alır. Amaca uygun geometride yerleştirilmiş pozitron detektörleri, müyon’un örnekteki atomların nükleer magnetik momentleriyle etkileşimi hakkında temel bilgileri taşır. Yarı iletkene yerleştirilen pozitif yüklü müyon, kısa ömürlü bir proton gibi davranarak hidrojen benzeri kusurlar oluşturur. Bu sunumda MuSR yönteminin genel prensipleri ve bu yöntemin araçları tartışılarak, uygulama alanlarına örnekler sunulacaktır. Özellikle üstünde duracağımız sistemler InN ve SiC olacak. Bu örneklerde oluşan müyon merkezlerinin elektronik özellikleri ve maruz kaldıkları etkileşmeler tartışılacaktır.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 15 Kasım 2012 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Late Time Acceleration of the 3-Space in a Higher Dimensional Steady State Universe in Dilaton Gravity in the String Frame

Late Time Acceleration of the 3-Space in a Higher Dimensional
Steady State Universe in Dilaton Gravity in the String Frame

Ozgur Akarsu, Ph.D.

Koc University, Dept. of Physics
İstanbul

Özet/Abstract : We present cosmological solutions for (1+3+n)-dimensional steady state universe in dilaton gravity with an arbitrary dilaton coupling constant w and Liouville-type dilaton self-interaction potentials in the string frame. We focus particularly on the class in which the 3-space expands with a time varying deceleration parameter. We discuss the number of the internal dimensions and the value of the dilaton coupling constant to determine the cases that are consistent with the observed universe and the primordial nucleosynthesis. The 3-space starts with a decelerating expansion rate and evolves into accelerating expansion phase subject to the values of w and n, but ends with a Big Rip in all cases. We discuss the cosmological evolution in further detail for the cases w=1 and w=0.5 that permit exact solution. We also comment on how the universe would be conceived by an observer in four dimensions who is unaware of the internal dimensions and considers the conventional general relativity is valid at cosmological scales.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 8 Kasım 2012 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Snötrinolarla Karma İnflaton-Körvaton Senaryosu

Snötrinolarla Karma İnflaton-Körvaton Senaryosu

Nefer Şenoğuz

Doğuş Üniversitesi Fizik Bölümü
İstanbul

Özet/Abstract :Enflasyon (evrenin ilk anlarında ivmelenerek genişlemesi) günümüzde kozmolojinin standart modelinin bir parçası haline gelmiştir. Bu sunumda ilk olarak enflasyonun tanımı, motivasyonu ve bir skaler alan (inflaton) ile nasıl gerçekleşebileceğinden bahsedeceğim. Ardından, inflaton alanının snötrino (sağ elli nötrinolardan birinin süpersimetrik eşi) ile özdeşleştirildiği snötrino enflasyon modeli ve enflasyondan sonra madde anti-madde asimetrisinin nasıl oluştuğu üzerinde duracağım.

Nötrinoların küçük kütlelerini açıklayan tahterevalli mekanizması üç nesil sağ elli nötrino öngörmekte, ancak snötrino enflasyon modelinin en basit versiyonunda bu nesillerin eşlerinden sadece birinin kozmolojide rol oynadığı varsayılmaktadır. Burada sunacağım senaryoda ise bir nesil snötrino evrenin ivmelenerek genişlemesine yol açarken, daha hafif ve uzun ömürlü bir başka nesil snötrino ise madde anti-madde asimetrisinin oluşmasını sağlıyor ve aynı zamanda körvaton işlevine sahip, yani evrendeki yapının kökenini oluşturan ilksel yoğunluk tedirgemesine katkıda bulunuyor. Konuşmamın son kısmında sözkonusu senaryonun kozmik mikrodalga fon ışınımı gözlemleriyle nasıl sınanacağını anlatacağım.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 1 Kasım 2012 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi : msgsufizik.net

Higgs Alanı ve Diğer Skalar Alanlar

Higgs Alanı ve Diğer Skalar Alanlar

Cemsinan Deliduman

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Fizik Bölümü

Özet/Abstract : CERN’de yapılan son keşfin ışığında Higgs alanı ve diğer skalar alanların fizikte kullanımları üzerine genel bilgiler verilecek.

 

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 18 Ekim  2012 Perşembe, 16:00
Ayrıntılı bilgi :  msgsufizik.net

 

Recent Results From The CMS Experiment

Recent Results From The CMS Experiment

Taylan Yetkin

Yıldız Teknik Üniversitesi

Fizik Bölümü

Özet/Abstract : Since the beginning of this year the CMS Experiment at LHC has been collecting data from 8 TeV center of mass energy proton-proton collisions. The science community was eagerly expecting updated results on Higgs boson search after the first results shown in 2011. With the jointly held meeting on July 4th 2012, ATLAS and CMS experiments announced the observation of a new boson with mass around 125 GeV. By using 2012 data, other studies have also been carried out for exotic and supersymmetric physics, which perhaps did not resonate with scientific community as much as the Higgs search did.In this talk, after describing the current status of data taking at CMS, I will discuss the recent results from the CMS experiment, covering standard model Higgs

boson, exotic and supersymmetric searches. Due to large number of studies I will concentrate only on a few analyses, pointing out their reflections on theoretical studies. During the talk I will also explain several key plots on the significance that are commonly used in collider physics analysis.

 

 

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 18 Ekim  2012 Perşembe, 15:00
Ayrıntılı bilgi :  msgsufizik.net

Critical nature of plastic flow

Critical nature of plastic flow

Oguz Umut Salman

Ecole Polytechnique Paris

Özet/Abstract : Steady plastic flows have been compared to developed turbulence because the two phenomena share the inherent complexity of particle trajectories, the scale free spatial patterns and the power law statistics of fluctuations. The presence of power law distributions has been interpreted as a sign of criticality, marginal stability and scale free behavior of the underlying microscopic systems. In this talk we present a simple mathematical model which is capable of generating power law signals with critical exponents matching observations. Our main conclusion is the existence of a discrete automaton behind the conventional continuum mechanical equations.

Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
Tarih : 11 Ekim 2012 Perşembe, 15:00

The tasks and perspectives of stringy theory of knots

The tasks and perspectives of stringy theory of knots

Alexei Morozov

ITEP Moscow

04.10.2012 Thursday/Perşembe 15:00

Place/Yer : MSGSÜ Bomonti Binası, Fizik Bölümü.
İnfo/Bilgi :  msgsufizik.net
.