FİZ499 Bitirme Projesi

Duyurular

FIZ499 Bitirme Projesi dersi, rapor şablonu için aşağıdaki linke tıklayınız.
FIZ499 Rapor Şablonu

2021-2022 Bahar Dönemi

 1. ders: LaTeX kullanımı – Yamaç Pehlivan 25 Mart Perşembe, 13.00-15.00
 2. ders: Bilimsel etik ve bilimsel metin yazımı – Cemsinan Deliduman 8 Nisan Perşembe, 13.00-15.00
 3. ders: Bilimsel sunum – Cemsinan Deliduman 15 Nisan Perşembe, 13.00-15.00
 4. ders: Poster sunumu – Savaş Birol 20 Mayıs Perşembe, 13.00-15.00

Ara rapor teslim tarihi: 26 Nisan Pazartesi, 13.00
Ara sunumlar: 29 Nisan Perşembe, 13.00-16.00
Dönem sonu raporu ve poster teslim tarihi: 11 Haziran Cuma, 17.00
Dönem sonu sunumları Final sınavları döneminde (14-25 Haziran) yapılacaktır. Kesin tarih daha sonra ilan edilecektir.

Amaç ve Kurallar

Fizik 499 Bitirme Tezi Dersi’nin değerlendirilmesi ile ilgili usül ve esaslar, 12 Mart 2021 tarihli bölüm toplantısında kararlaştırıldığı üzere aşağıdaki gibidir.

 1. Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin FİZ 401 İleri Fizik Projesi dersinde öğrendikleri bilimsel araştırma, bilimsel metin yazımı ve bilimsel sunum tekniklerini daha ileri bir düzeye taşımaktır. Bu doğrultuda dersin notu öğrencilerin hazırlayacağı raporlar, posterler ve sunumlara dayanarak verilecektir.
 2. Ders koordinatörü: Dersin koordineli bir şekilde yürüyebilmesi için bölüm başkanı bir bitirme tezi koordinatörü atar.
 3. Ara rapor: Öğrenci o ana kadar yaptığı çalışmaları anlatan bir ara raporu dönem başında ilan edilen tarihe kadar danışman hocasına teslim etmelidir. Rapor latex ile hazırlanmalı ve öğrenci raporunu yazarken kendisine verilen şablonunu kullanmalıdır. Rapor pdf formatında teslim edilmelidir. Raporun Kapak sayfası, Özet, Giriş, ana metin, Sonuçlar ve Tartışma, ile Kaynaklar kısımları bulunmalıdır. Danışman öğrencinin raporunu bölümdeki bütün öğretim üyeleriyle paylaşır.
 4. Ara sunum: Öğrenci o ana kadar yaptığı çalışmaları anlatan bir ara sunumu dönem başında ilan edilen tarihte gerçekleştirir. Ara sunum toplantısını bitirme tezi koordinatörü organize eder. Geçerli bir mazereti olmadıkça sunumlara bölümün bütün öğretim üyeleri katılır. Katılan öğretim üyesi sayısının 5’in altında olması durumunda sunumlar ertelenir. Toplantı ayrıca isteyen bütün öğrencilerin katılımına da açıktır. Tüm katılımcılar sunum yapan öğrenciye soru sorabilirler. Sunum süresi öğrenci başına en az 20 en fazla 30 dakikadır.
 5. Ara sınav notu: Öğrencininin sunumuna katılan öğretim üyelerinin her biri, ara rapor ve ara sunumun kalitesine dayaranak öğrenciye bir not verir. Bu notların ortalaması öğrencinin arasınav notu yerine geçer.
 6. Dönem sonu raporu: Öğrenci, kendisine yöneltilen eleştiriler ve öğrendiği yeni bilgiler ışığındaara raporunu geliştirerek dönem sonunda dönem sonu raporu olarak tekrar danışmanına sunar.
  Dönem sonu raporu derslerin bitiş tarihine kadar danışmana teslim edilmelidir. Dönem sonu raporunun formatı ara rapor formatı ile aynıdır. Danışman dönem sonu raporunu bölümdeki bütün öğretim üyeleri ile paylaşır.
 7. Poster: Öğrenci bitirme tezi çalışmalarını anlatmak için A0 boyutunda bir poster hazırlayarak danışmanına gönderir. Poster de dönem sonu raporu ile birlikte teslim edilmelidir. Danışman posteri bölümdeki bütün öğretim üyeleri ile paylaşır.
 8. Dönem sonu sunumu: Öğrenci ayrıca ara sunumunu da geliştirerek final sınavları haftasında bir dönem sonu sunumu gerçekleştirir. Dönem sonu sunumu bitirme tezi koordinatörü tarafından organize edilir ve ara sunumlar ile aynı usülde gerçekleştirilir.
 9. Final notu: Öğrencininin sunumuna katılan öğretim üyelerinin her biri, dönem sonu raporu, poster ve dönem sonu sunumunun kalitesine dayaranak öğrenciye bir not verir. Bu notların ortalaması öğrencinin final notu yerine geçer.
 10. Dönem sonu notu: Öğrencinin dönem sonu notu arasınav notununun % 40’ı ile final notunun %60’ı alınarak belirlenir. Notların harf notuna çevrilmesi mutlak değerlendirme esasına göre aşağıdaki gibi yapılır. Raporlarını ve posterini teslim etmeyen, sunumlarını gerçekleştirmeyen öğrenci devamsız sayılır. Yüzde notların harf notu eşdeğerliliği tablo 1’de gösterilmiştir.
 11. Bütünleme: Öğrencinin FF alması durumunda kendisine raporunda, posterinde veya sunumunda görülen eksiklikleri düzeltmesi için bütünleme sınavlarının sonuna kadar süre verilir. Tekrarlanacak sunum olması durumda bitirme tezi koordinatörü bütünleme sınavlarının sonuna kadar yeni bir sunum toplantısı organize eder. Bu toplantının formatı da ara sunum ve dönem sonu sunumu
  formatı ile aynıdır ve öğrencinin notu yine aynı şekilde verilir.
 12. Rapor ve posterlerin web sayfasına konulması: Kabul edilen sonuç raporları ve posterler bölümümüzün web sayfasında erişime açılacaktır.
AA90-100
BA85-89
BB80-84
CB75-79
CC70-74
DC65-69
DD60-64
EE50-59
FF0-49
FDDevamsız
Tablo 1: Yüzde notların harf notu eşdeğerliliği

FIZ 401 İleri Fizik Projesi

Bu dersin amacı, öğrencilerin fizikle ilgili bir konuda derinlemesine araştırma yapma, o ana kadar öğrendikleri kavramları farklı bir alanda kullanabilme, literatür taraması yapma, bilimsel standartlarda bir metin hazırlama, ve bilimsel bir sunum yapma becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda dersin notu öğrencinin hazırlayacağı bir rapor ve yapacağı bir sunuma dayanarak verilecektir.

Öğrenci dönem içinde yaptığı çalışmaları anlatan raporu dönem sonunda derslerin bitiş tarihine kadar danışman hocasına teslim etmelidir. Rapordan alınacak not arasınav notu yerine geçecektir. Sunum final sınavları haftasında gerçekleştirilmelidir. Sunumdan alınacak not, final notu yerine geçecektir.

Rapor, pdf dosyası olarak A4 kağıdına 12 punto ve 1.5 satır aralığı kullanılarak hazırlanmalı, Kapak sayfası, Özet, Giriş, ana metin, Sonuçlar ve Tartışma, ile Kaynaklar kısımlarını içermelidir. Giriş, ana metin, ve Sonuçlar ve Tartışma kısımlarının toplam uzunluğu en az 5 sayfa olmalıdır. Raporda uygun yerlerde atıflar verilmelidir. Başka bir kaynaktan yapılan direk alıntılar atıf verilerek tırnak içine alınmalı, eğer rapordaki bir şekil başka bir kaynaktan alındıysa bu durum şeklin altındaki açıklamada açıkça belirtilmelidir. Rapor en az 10 tane atıf içermelidir. Açıklamalı bir rapor şablonu ile örnek bir rapor aşağıda bulunabilir.

FIZ 401 Örnek Rapor
FIZ 401 Rapor Sablonu

Öğrencinin sunumu bütün bölüm üyelerine ve öğrencilere açık bir şekilde yapılmalı, danışman hoca da dahil olmak üzere bölümden en az üç öğretim üyesi sunumda hazır bulunmalıdır. Sunumların yeri ve zamanı final sınavlarının takvimi ile birlikte duyurulur. Sunumun süresi en az 15 dakika, en fazla 20 dakikadır. Sunum sonunda öğrencinin kendisine sorulan sorulara yanıt vermesi beklenmektedir. Sunuma katılan herkes soru sorabilir.

Öğrencinin notu danışmanı tarafından rapor ve sunumun kalitesi temel alınarak verilir. Dönem sonu notunun belirlenmesinde rapor ve sunumun ağırlığı eşit olacaktır.

Covid-19 pandemisi dolayısıyla 2020-21 Güz dönemine özel olmak üzere rapor teslim tarihi 3 Şubat 2021 gününe kadar uzatılmıştır.

Doç. Dr. Onur UMUCALILAR GEBİP Ödülü Kazandı

Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Onur Umucalılar, aşırı soğuk atom ve polariton sistemlerinde oluşabilecek kesirli kuantum Hall durumu benzeri çok parçacıklı kuantum durumları, bunların topolojik olarak korunumlu özellikleri ve deneysel yönden gözlemlenme olanakları konularındaki çalışmalarından dolayı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı (GEBİP) kapsamında ödüllendirilmiştir. Kendisini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Kovaladıkça Kaçan Kuantum Parçacığı

İskender Yalçınkaya
Czech Technical University in Prague

Klasik rastgele yürüyüşler moleküllerin difüzyonu, bir ağın büyüklüğünü tespit etme, bir yığın içinde belli bir nesneyi arama gibi birçok problemi çözmek için kullanılan, literatürde bolca çalışılmış bir konudur. Rastgele yürüyüşlerin karakteristik özelliği zamanla orantılı bir hızla bulundukları ortamda yayılmalarıdır. Öte yandan, klasik rastgele yürüyüşlerin kuantum karşılığı olarak ortaya atılan kuantum yürüyüşleri ise yaklaşık otuz yıldır aktif bir araştırma alanı haline gelmiş, çeşitli kuantum sistemlerinin benzetimi, topolojik fazların benzetimi, kuantum algoritmaları oluşturma ve evrensel kuantum hesaplama gibi konularda çok faydalı bir model olduğu gösterilmiştir. Kuantum yürüyüşler klasik rastgele yürüyüşlerin aksine zamanın karesi ile orantılı yayılma hızına sahiptirler ve bu özellik kuantum yürüyüşlerine klasik rastgele yürüyüşlere göre bilhassa arama algoritmalarında avantaj sağlar.

Konuşma kapsamında kuantum yürüyüşü yapan bir parçacığın, klasik yürüyüş yapan bir soğurma merkezi tarafından adım adım takip edilmesi durumunda soğurulma olasılığı tartışılacaktır. Sezgisel olarak, soğurma merkezinin klasik rastgele yürüyüş yaptığında, durağan olmasına kıyasla kuantum parçacığını yakalama olasılığının daha yüksek olduğu söylenebilir ki bu doğrudur. Ancak, soğurma merkezinin her adımda bulunduğu konumdan muhakkak ayrılmak yerine belli bir olasılıkla mevcut konumunda kalabildiği “tembel rastgele yürüyüş” yaptığı varsayılırsa algıya ters sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Öyle ki, soğurma merkezi durağan olmak yerine belli bir olasılıkla adım atıyorsa, kuantum yürüyüşü yapan parçacığı daha büyük bir şansla yakalaması beklenirken bilakis daha küçük bir şansla yakalayabilmektedir. Tembel klasik yürüyüşün adım atma olasılığı doğrudan difüzyon katsayısı ile doğru orantılı olduğundan sonuç ilk bakışta şaşırtıcıdır. Konuşmada bu mesele açıklığa kavuşturulacak ve söz konusu modelin bir kuantum optik deney düzeneği ile nasıl gerçekleştirilebileceği de gösterilecektir.

Yer: MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, Fizik Bölümü Lisansüstü Dersliği
Tarih: 11 Şubat 2020 Salı, 15:00